چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سوم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سوم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه یازدهم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه دوازدهم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه سیزدهم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه چهاردهم

نقش هنجارهای اجتماعی در تعلیم و تربیت - جلسه پانزدهم