چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه ششم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه هفتم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه هشتم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه نهم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه دهم