چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل اول

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل اول

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه اول

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه دوم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه سوم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه چهارم

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - جلسه پنجم