چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تفسیر خطبه غراء

دکتر طیب‌نیا -  شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل سوم

دکتر طیب‌نیا

شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل سوم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم