چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


توانمند سازی مربیان جلسات خانوادگی

استاد دکتر ادریس - فن بیان و اصول سخنوری

استاد دکتر ادریس

فن بیان و اصول سخنوری

توضیحات: ثبت نشده است

جلسه اول - 1

جلسه اول - 2

جلسه دوم - 1

جلسه دوم - 2

جلسه سوم


مطالب مرتبط

استاد دکتر تقی پور - فن بیان و اصول سخنوری

استاد دکتر تقی پور

آشنایی با سواد رسانه ای


استاد دکتر ادریس - فن بیان و اصول سخنوری

استاد دکتر ادریس

فن بیان و اصول سخنوری