چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سیزدهم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سیزدهم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، سنت بازتاب اعمال - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت بازتاب اعمال - 3

مبانی تعلیم و تربیت، استیصال - 1

مبانی تعلیم و تربیت، استیصال - 2

مبانی تعلیم و تربیت، استیصال - 3

مبانی تعلیم و تربیت، استیصال - 4