چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هفتم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هفتم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، نسبت دنیا و آخرت

مبانی تعلیم و تربیت، ویژگی‌های دنیا

مبانی تعلیم و تربیت، ویژگی‌های آخرت

مبانی تعلیم و تربیت، ویژگی‌های آخرت (جهنم)

مبانی تعلیم و تربیت، ویژگی‌های آخرت (بهشت)