چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


کارگاه آموزشی طعم شیرین تربیت

استاد سعیدبخش - بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

استاد سعیدبخش

بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

توضیحات: نقش بازی در تربیت، انگیزه سازی برای مادران و کودکان، اقتضائات بازی مادر و کودک، قواعد بازی با کودک، انواع و طیف‌های مختلف بازی‌ها، بازی شناسی، انواع بازی مادر و کودک و بازی‌سازی و تحلیل بازی‌ها.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم