آرشیو دوره‌های برگزار شده در مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

کارگاه آموزشی طعم شیرین تربیت

استاد سعیدبخش - بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

استاد سعیدبخش


بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: نقش بازی در تربیت، انگیزه سازی برای مادران و کودکان، اقتضائات بازی مادر و کودک، قواعد بازی با کودک، انواع و طیف‌های مختلف بازی‌ها، بازی شناسی، انواع بازی مادر و کودک و بازی‌سازی و تحلیل بازی‌ها.

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد جعفری - بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

استاد جعفری


بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: شیوه‌های دل‌بستگی، تأثیر تولد فرزند جدید و انجام آزمون سبک مادری و در نهایت به تحلیل تست‌های انجام‌شده با تیتر من چه سبک مادری دارم.

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد خرم‌زاده - بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

استاد خرم‌زاده


بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: مهارت‌های قصه‌گویی برای کودکان.

مشاهده فایل‌های صوتی

دوره تخصصی مادران

استاد تراشیون - ویژگی‌های کودکان زیر 7 سال

استاد تراشیون


ویژگی‌های کودکان زیر 7 سال

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد تراشیون - ویژگی‌های کودکان 7 تا 14 سال

استاد تراشیون


ویژگی‌های کودکان 7 تا 14 سال

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد تراشیون - مدیریت لجبازی کودکان در خانه

استاد تراشیون


مدیریت لجبازی کودکان در خانه

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد تراشیون - والدین آگاه ،فرزندان هوشمند

استاد تراشیون


والدین آگاه ،فرزندان هوشمند

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد دهنوی - نشست مادران

استاد دهنوی


نشست مادران

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد قیصریان - نشست مادران

استاد قیصریان


نشست مادران

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد کجباف - نشست مادران

استاد کجباف


نشست مادران

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد کریمی - نشست مادران

استاد کریمی


نشست مادران

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهدوی ارفع - آرامش در خانواده

استاد مهدوی ارفع


آرامش در خانواده

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهدوی ارفع - تربیت چه چیز نیست

استاد مهدوی ارفع


تربیت چه چیز نیست

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهدوی ارفع - تکیه بر کوه

استاد مهدوی ارفع


تکیه بر کوه

( تعداد 3 جلسه )

توضیحات: مهارت ها و ارزش های تعالی خانواده از منظر نهج البلاغه

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهکام - تربیت جنسی

استاد مهکام


تربیت جنسی

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهکام - روابط موفق بین همسران

استاد مهکام


روابط موفق بین همسران

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: مهارت های ارتباط موفق بین همسران

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهکام - سبک فرزند پروری

استاد مهکام


سبک فرزند پروری

( تعداد 1 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد مهکام - مهارت های ارتباط با نوجوان

استاد مهکام


مهارت های ارتباط با نوجوان

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی

نهج البلاغه - تفسیر خطبه غراء

دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل اول

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل اول

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا -  شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل دوم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل دوم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا -  شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل سوم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل سوم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا -  شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل چهارم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل چهارم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا -  شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل پنجم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل پنجم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا -  شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل پنجم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه غراء - فصل پنجم

( تعداد 3 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی

تربیت به سبک خوبان - جلسات هفتگی دکتر هزار

استاد دکتر هزار - تربیت به سبک خوبان - فصل اول

استاد دکتر هزار


تربیت به سبک خوبان - فصل اول

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد دکتر هزار - تربیت به سبک خوبان - فصل دوم

استاد دکتر هزار


تربیت به سبک خوبان - فصل دوم

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی

ناهنجاری‌های کودکان

استاد تراشیون - اراده در کودکان

استاد تراشیون


اراده در کودکان

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: آشنایی با اراده در کودکان

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد تراشیون - آسیب های رسانه بر کودکان

استاد تراشیون


آسیب های رسانه بر کودکان

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد تراشیون - بی نظمی کودکان

استاد تراشیون


بی نظمی کودکان

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد تراشیون - بیش‌فعالی

استاد تراشیون


بیش‌فعالی

( تعداد 3 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی

توانمند سازی مربیان جلسات خانوادگی

استاد دکتر تقی پور - آشنایی با سواد رسانه ای

استاد دکتر تقی پور


آشنایی با سواد رسانه ای

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد دکتر ادریس - فن بیان و اصول سخنوری

استاد دکتر ادریس


فن بیان و اصول سخنوری

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی

تربیت مربی جلسات خانوادگی

استاد دکتر رضوانی - تربیت مربی جلسات خانوادگی

استاد دکتر رضوانی


تربیت مربی جلسات خانوادگی

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد رضوی - تربیت مربی جلسات خانوادگی

استاد رضوی


تربیت مربی جلسات خانوادگی

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد محزونیه - تربیت مربی جلسات خانوادگی

استاد محزونیه


تربیت مربی جلسات خانوادگی

( تعداد 4 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی
استاد فولادگر - تربیت مربی جلسات خانوادگی

استاد فولادگر


تربیت مربی جلسات خانوادگی

( تعداد 2 جلسه )

توضیحات: ثبت نشده است

مشاهده فایل‌های صوتی

نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل اول

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل اول

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سوم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سوم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل چهارم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل چهارم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل پنجم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل پنجم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل شش

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل شش

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هفتم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هفتم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هشتم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هشتم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل نهم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل نهم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دهم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دهم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل یازدهم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل یازدهم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوازدهم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوازدهم

( تعداد 5 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سیزدهم

دکتر طیب‌نیا


تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل سیزدهم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی

نهج البلاغه - تفسیر خطبه متقین

دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل اول

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل اول

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل دوم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل دوم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل سوم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل سوم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل چهارم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل چهارم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل پنجم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل پنجم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل ششم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل ششم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی
دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل هفتم

دکتر طیب‌نیا


شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل هفتم

( تعداد 6 جلسه )

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مشاهده فایل‌های صوتی

عطر ماندگار

شرح احادیث اخلاق، رهبر معظم انقلاب
عطر ماندگار - شرح احادیث اخلاق رهبر انقلاب

عصر کار نیک

اهمیت عافیت

غلبه بر نفس

نهایت توکل و تواضع

عادلترین مردم

دور نکردن دیگران از خود

نتیجه پرهیز از ظلم

رحم کردن به یکدیگر

مشورت با افراد ناتوان

کوشاترین مردم

قبح مذمت برادران دینی

اجتناب از گناه

معامله پر سود

گریستن از خوف خدا

عزت انسان

تلاوت قرآن

خصوصیات منافق

میانه روی در مخارج

دعا برای دفع بلا

حسن خلق

طبقه ممتاز امت اسلام

فضیلت ذکر ماشاءالله

راحتی مومن هنگام جان دادن

سفر آخرت

اهمیت عافیت 2

حقوق مومنین بر یکدیگر

رمز سعادت و هلاکت عمت

زمینه ساز خیرات در زندگی

امانت بودن مجالس

تضمین بهشت

خورسند نشدن از مشکلات دیگران

توجه به صبر

مکارم اخلاق

ملاک تقوا

غفلت از یاد مرگ

راه تحصیل سعادت

مراقبت در گفتار

پاداش جویندگان علم

مدارا با مردم

مراعات حق پروردگار و تقوا

مواضع و مواقع بیان حکمت

بهترین ارث

وصایای پیامبر 1

وصایای پیامبر 2

وصایای پیامبر 3

موکول بودن بلا به سخن گفتن

انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش

امید نجات به عارف حق امامت

اهمیت علم

سروران دنیا و آخرت

غافلترین مردم

اثر و یاد مرگ

بهترین مردم

امید به رحمت الهی

جلب دلها

گذار عمر

بهترین بندگان خدا

حتمی بودن مرگ

سه فرصت برای مسلمان عاقل

غرور

دو خصلت مورد آزمایش

صبر

یقین

سنت نبوی

خدمت به مردم

اجتناب از محارم

برترین مردم

کار خیر

عمل صالح

عصر سخن نیکو

باهوش ترین مؤمنان

فانی بودن دنیا

جای سخن گفتن

محل مصرف اموال

آمادگی برای سفر آخرت

پرهیز از معصیت

خوف از خدا

دنیا منشا خیرات

عبرت گرفتن از حوادث

وصایای پیامبر

دوری از شهرت

تقوا راه نجات

تقوا راه غلبه بر جهالت

عاقبت شرارت

نقطه نهایی

بهترین ارث پدر برای فرزندان

پرهیز از عیب جویی

خصوصیات مومن

رضایت خداوند در زندگی

اهمیت ادای امانت

اهتمام به امور مردم